132 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
1122 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
11000 +
فضای کالبدی پارک
27 +
شرکت های صنایع خلاق

njhjh  جديد!
کد خبر : ۲۰۰۷  |  تعداد بازدید : ۸
eewew  جديد!
کد خبر : ۲۰۰۸  |  تعداد بازدید : ۹

6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0