نشانی مرکز

منتشر شده در اطلاعات پارک

اسفراین - جنب میدان مادر - مجتمع عالی فنی و مهندسی اسفراین -  ساختمان مرکز رشد واحد های فناور اسفراین

تلفن :   37266708- 058                   نمابر: 37266709- 058

 

DgCheKhabar