خدمات و حمایت ها

منتشر شده در اطلاعات پارک

اهم خدمات ارائه شده در مرکز رشد واحد های اسفراین به شرح زیر است:

1- خدمات کارگاهی شامل:

     1-1- ارائه فضای کارگاهی  با شرایط مناسب

     1-2- تجهیز کارگاه

2- خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

3- ارائه فضای اداری

4- ارائه خدمات اینترنت و خط تلفن مستقل

5- خدمات اعتباری و مالی

6- خدمات آموزشی: برگزاری انواع کلاسهای آموزشی برای شرکت ها با توجه به نیاز آنها.

7- خدمات مشاوره ای شامل مشاوره فنی و تخصصی، مشاوره بازاریابی، مشاوره حقوقی و ... 

 

DgCheKhabar