معرفی

منتشر شده در اطلاعات پارک

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان شیروان وابسته به پارک علم و فناوری خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲راه اندازی و شروع به فعالیت نموده است.

 تعاريف

مركز رشد: مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه­اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايده هاي جديد، امکان تجاري سازي آنها را فراهم می­سازد. همچنین از توسعه حرفه­ هايي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده­اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فناوری دارند، پشتيباني مي­كند.

واحدهاي فنـاوري: واحدهاي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه­اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي­نمايند. اين واحدها  شامل شركت­هاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع  و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه­ها يا دستگاه­هاي اجرايي هستند.

 

DgCheKhabar