واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد شیروان

منتشر شده در اطلاعات پارک

ليست واحدهاي مستقر در مرکز رشد کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست شهرستان شيروان:

 

DgCheKhabar