مزایای استقرار در مرکز رشد

منتشر شده در اطلاعات پارک

مزیتهای استقرار در مرکز رشد:
  • تسهیل ارتباطات متخصصان و شرکتهای مستقر و ایجاد محیط هم افزایی
  • بهره­ مندی از خدمات ارائه شده توسط مرکز (خدمات پشتیبانی، خدمات آموزشی، خدمات مشاوره تخصصی)
  • صرفه­ جویی اقتصادی و برخورداری از قوانین و مقررات مناطق آزاد
  •  معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال (معافیت عملکرد سالیانه، قراردادها، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق)
  • برخورداری از تسهیلات مالی و اعتباری
  • بهره­ مندی از مزیتهای قانون شرکتهای دانش ­بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها
  • تسهیل در ارتباطات بین المللی
پذیرش موسسات متقاضی استقرار در مراکز رشد فناوری بر اساس معیارهای زیر انجام می گیرد:
  •  ایده مناسب متکی بر فناوری
  •  تیم کارآفرین
  •  برنامه اقتصادی متکی بر بازار

DgCheKhabar