اهداف مرکز رشد

منتشر شده در اطلاعات پارک

اهداف مركز رشد

 • بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي
 • ايجاد زمينه كارآفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
 • كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري
 •  ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري
 •  بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري
 • توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

 وظايف مركز رشد

 • حمايت از واحدهاي مستقر در مركز رشد
 • تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد
 •  ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شده و تجاري سازي آنها
 • نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد
 • نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها
 • ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز
 مخاطبان
 • كلية محققان- دانش آموختگان و نوآوران با هويت حقوقي مستقل با هسته­ هاي تحقيقاتي و واحدهاي نوپاي صنعتي كه آمادگي دارند با ارائه طرح و ايده كارا گامي در جهت توليد حرفه و شغل متكي بر دانش و فناوري اقدام نمايند.
 • دانش آموختگان، نوآوران، مبتكران، پژوهشگران و … كه مسئوليت ريسك تجاري سازي ايده­هاي نو و فناورانه را مي پذيرند.
 • دانشگاه­ها و مراكز تحقيقاتي حرفه­اي
 • مؤسسات فناور نوپا
 • شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و سایر واحدهای صنعتی و نمایندگیهای دستگاه های اجرایی

DgCheKhabar