برخورداری شرکتها و موسسات دانش بنیان از مزایای قانونی مناطق آزاد

منتشر شده در اطلاعیه ها

به اطلاع واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان شمالی می رساند، مطابق ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرک های فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

"روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی"

DgCheKhabar