مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری

منتشر شده در اطلاعیه ها

 

به اطلاع کلیه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان شمالی می رساند، در ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات قید شده است: واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در آن واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9)  قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد. تاکید می شود که دامنه شمول این معافیت مالیاتی صرفا معطوف به درآمد واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری بوده و قابل تسری به سایر منابع مالیاتی از جمله مالیات حقوق نمی باشد. بنابراین حقوق کارکنان شاغل در واحدهای مورد نظر با رعایت مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.      

"روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی"

DgCheKhabar