مديركل برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم: نقشه راه توسعه فناوري استانهاي كشور تدوين مي شود.

منتشر شده در بلاگ خبری

مديركل  برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم، در آغاز نشست روساي پارك هاي علم و فناوري ،هدف از تشكيل اين نشست را بررسي موضوعات برند سازي و انتقال فناوري از داخل به خارج از كشور و خارج به داخل كشور اعلام كرد.

به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت علوم، دكتر خسرو پيري اظهار داشت: اساس و بناي اقتصاد مقاومتي كه موضوع مورد تاكيد همه مسئولان نظام جمهوري اسلامي است،اقتصاد دانش بنيان است كه بايد از طريق توسعه شركت هاي دانش بنيان عملياتي شود.
وي افزود:برنامه معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم براي نقش آفريني در اقتصاد مقاومتي ، ايجاد شركت هاي كوچك و متوسط است و  پارك هاي علم و فناوري بازوي اجرايي وزارت علوم در اين زمينه هستند.
دكتر پيري گفت: بايد تلاش كنيم پارك هاي علم و فناوري به عنوان يك الگوي موفق انتقال فناوري در كشور مطرح شوند زيرا اين موضوع اثر فرهنگي زيادي  براي گسترش اقتصاد دانش بنيان در پي خواهد داشت.
وي گفت: وزارت علوم از صادرات محصولات دانش بنيان حمايت و پشتيباني مي كند كه اين حمايت از طريق پارك هاي علم و فناوري اعمال مي شود  و حمايت از كسب دانش جديد براي طراحي و توليد محصولات نيز از برنامه هاي وزارت علوم است.
مديركل  برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم گفت: پارك هاي علم و فناوري بايد در تغيير ماموريت دانشگاهها به سمت دانشگاه نسل سوم و كارآفرين به اين دانشگاهها كمك كنند.
وي با اشاره به اينكه تعدادي از ايرانيان خارج از كشور مالك شركت هاي دانش بنيان هستند گفت: تلاش مي كنيم از اين ظرفيت براي انتقال فناوري هاي نو به داخل استفاد كنيم.
دكتر پيري اظهار داشت: ايجاد يك شبكه ارتباطي براي پيوند پارك هاي علم و فناوري از برنامه هاي وزارت علوم است كه به زودي از سامانه آن رونمايي مي شود و اين شبكه در چهارچوب شبكه پارك هاي علم و فناوري جهان اسلام فعاليت خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه اسناد راهبردي پارك هاي علم و فناوري به صورت  عملياتي  تدوين شده و آماده انتشار است گفت: بر مبناي همين اسناد، نقشه راه توسعه فناوري استانهاي كشور تدوين مي شود.

DgCheKhabar