اهداف و مأموریت ها

منتشر شده در اطلاعات پارک

اهداف پارک علم و فناوری خراسان شمالی

1-   کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور.

2-   تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه.

3-   افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر دانش.

4-   کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی.

5-   افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی.

6-   حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی.

 

ماموریت های پارک علم و فناوری خراسان شمالی

1-   سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها.

2-   جلب و سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه ها، مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناوری.

3-   کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای فناوری.

4-   ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکت های بومی.

5-   ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور.

6-   تشویق پژوهش با هدف دستیابی به فناوری تولید محصولات و فرآیندهای نوین.

7-   کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری (انکوباتورها).

8-   ایجاد هم افزایی از طریق مبادله موثر اطلاعات، همکاری و بهره برداری از تسهیلات مشترک.

9-   توسعه فرصت های شغلی برای نیروهای فارغ التحصیل جوان در مراکز رشد واحدهای فناوری.

10-  حرکت در جهت تبدیل پارک به عنوان یک پل قابل اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی و همچنین حلقه ای واسط بین دانشگاه ها و صنایع استان.

DgCheKhabar