تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 
تعداد بازدید : ۶۷
زمان خبر : ۱۴:۰۴:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 
تعداد بازدید : ۵۹
زمان خبر : ۱۴:۰۵:۰۰

128 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
1167 + نفر
کارکنان شرکت ها
11000 +
فضای کالبدی پارک
24 +
شرکت های صنایع خلاق


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0