تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 
تعداد بازدید : ۲
زمان خبر : ۱۵:۳۷:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 
تعداد بازدید : ۲۵
زمان خبر : ۲۰:۰۰:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 
تعداد بازدید : ۲۱
زمان خبر : ۲۰:۰۵:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 
تعداد بازدید : ۱۹
زمان خبر : ۲۰:۱۸:۰۰

128+
شرکت های دانش بنیان و فناور
1167 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
11000 +
فضای کالبدی پارک
24 +
شرکت های صنایع خلاق


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0