132 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
1122 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
11000 +
فضای کالبدی پارک
27 +
شرکت های صنایع خلاق
6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0