1-   کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور.

2-   تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه.

3-   افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر دانش.

4-   کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی.

5-   افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی.

6-   حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی.

1- جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت پارک و نظارت و ارزیابی بر فعالیت آنها

2- ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز به واحدهای فناور

3- کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی واحدهای فناور در سطح ملی و بین المللی

4- حمایت مالی و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه فناوری و جلب سرمایه گذاری در واحدهای فناور

5- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت و استقرار واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی در پارک

6- جلب و سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه در راستای مأموریت و اهداف پارک

7- ایجاد زمینه لازم برای فعالیت مشترک بین پارک و واحدهای فناور آن با پارک و واحدهای فناور و کشورهای خارجی

8- ایجاد زمینه مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناور و کشورهای خارجی در پارک

9- ایجاد هماهنگی و همکاری لازم با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری داخلی و خارجی، دستگاههای اجرایی، سازمان ها، نهادها و کلیه بخش های اقتصادی دولتی و غیردولتی برای توسعه فعالیتها

10-کمک به توسعه بازار محصولات و فناوری های واحدهای فناور از طریق انعقاد قراردادهای اجرایی، خدماتی، مطالعاتی، پژوهشی، توسعه فناوری و یا فروش محصول اخدمت با کارفرمایان بیرونی و واگذاری اجرای آنها به واحدهای فناور مربوطه


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0