• صنایع خلاق چیست؟
  • سوالات مربوط به توسعه زیست بوم شرکت های خلاق
  • شرایط پذیرش در مرکز رشد صنایع خلاق پارک علم و فناوری خراسان شمالی

6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0