20 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
89 + نفر
کارکنان شرکت ها
1000 +
فضای کالبدی پارک
2 +
شرکت های صنایع خلاق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0