27 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
120 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
1000 +
فضای کالبدی پارک
10 +
شرکت های صنایع خلاق

6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0